KC Venray e.o.

Veelzijdig in aanbod, verrassend betaalbaar!

Cursus- en terreinreglement.

1. Voor een goed verloop van de cursus is het belangrijk dat u steeds trouw en op tijd aanwezig bent, zodat u de les niet verstoort. De lessen duren circa 1 uur.

2. Indien u verhinderd bent, meldt u zich dan tijdig af bij uw instructeur.

3. Iedere cursist die drie keer afwezig is geweest zonder afmelding, wordt geacht van de cursus te hebben afgezien enwordt van verdere deelname uitgesloten. Dus ook van het examen!

4. Mocht u besluiten van verdere deelname af te zien, laat het dan de cursuscoördinator en uw instructeur weten.

5. De lessen gaan zonder tegenbericht onder alle weersomstandigheden door, denk dus aan goede regenkleding.

6. Mocht u te laat zijn, wacht dan even op een seintje van uw instructeur dat u in kunt voegen. Zorg ondertussen dat u en uw hond niemand storen.

7. Als uw teef loops is, mag ze niet op het terrein komen, tussen de 1ste en de 21ste dag van de loopsheid. We raden uaan tijdens deze periode (zonder hond) zelf wel te komen kijken. U kunt dan thuis oefenen en raakt niet te ver achter.

8. Zorg ervoor dat uw hond voordat u naar het terrein gaat goed is uitgelaten. Geef de hond pas na de les eten, de hond werkt dan actiever en een ‘brokjes’ beloning is dan veel aantrekkelijker. Bovendien verkleint u de kans op ontlasting. Als uw hond vóór, tijdens of na de les toch zijn behoefte doet op het oefenterrein of op de parkeerplaats, dan dient u dit zelf op te ruimen. Hiervoor dient men een poep- of plasticzakje bij zich te hebben, die gedeponeerd kan worden in de grijze container bij de uitgang of de grijze vuilnisbak op het veld.

9. U dient er zich van bewust te zijn dat u aansprakelijk bent voor alle schade die uw hond aan derden toebrengt. Iedere eigenaar moet APV verzekerd zijn, waarin de hond is meeverzekerd. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door u, uw hond of uw kinderen, veroorzaakte schade en/ofgeleden schade. Laat uw kinderen niet zonder toezicht en/of toestemming bij vreemde honden komen.

10. Mocht uw hond ziek zijn of ziekte verschijnselen vertonen dan mag de hond niet op het terrein komen. Dit ombesmetting te voorkomen.

11. Indien u door omstandigheden een te grote achterstand oploopt, zodat dit hinderlijk is voor de overige cursisten, kan in bepaalde gevallen uw inschrijving overgeschreven worden naar de eerstvolgende cursus. Neem hiervoor contact op met de cursuscoördinator.

12. Ook in alle andere situaties kan dit alleen in overleg met de cursuscoördinator.

13. Cursusgeld wordt niet terugbetaald. Mocht u door ziekte van u of uw hond de cursus niet verder kunnen volgen, dan kunt u de hond, na overleg met de cursuscoördinator, voor de eerstvolgende cursus inschrijven.

14. Een inschrijving is geldig voor minimaal 10 cursusdagen tenzij anders is aangegeven.

15. De inschrijving geeft recht op het deelnemen aan de lessen en (onder voorbehoud) aan het daarbij behorende clubexamen. Daarnaast heeft elke cursist recht op kynologisch advies. Honden die agressief gedrag naar andere honden of mensen vertonen worden uitgesloten voor deelname aan het examen. De instructeur heeft hierin een doorslag gevende stem.

16. Wilt u in aanmerking komen voor het landelijk erkende FCI Obedience examen, dan kan dat alleen via een erkende kynologenclub. Wilt u bij een andere erkende KC vereniging examen afleggen, dan kan dat uitsluitend aangevraagd worden bij uw eigen vereniging. Voor ieder landelijk examen is examengeld verschuldigd.

17. De instructeur heeft het recht om praktijkoefeningen in te voeren die buiten het examen programma vallen, als dit voor uw hond noodzakelijk wordt geacht.

18. Op advies van de instructeur en/of gedragsbegeleider kan het mogelijk zijn om met een halti, muilkorf of easy-walker enz. te oefenen. Het gebruik hiervan is echter tijdens het examen niet toegestaan.

19. U kunt uw auto op de parkeerplaats parkeren. Denk er aan dat de toegangswegen altijd vrij moeten blijven.

20. Bazen die hun hond in een gesloten kofferbak van de auto vervoeren, zullen - na één waarschuwing - van de cursus worden uitgesloten.

21. Buiten de lessen is het niet toegestaan om met uw hond op het terrein te oefenen. Alleen na overleg met instructeur en terreincoördinator kan eventueel hiervan afgeweken worden.

22. Let op dat uw hond altijd is aangelijnd. Dit om ongelukken te voorkomen. Bij sommige cursussen mag (moet) de hond los, na toestemming van de instructeur.

23. Als u met de hond het terrein opkomt, zorg dan dat u anderen niet stoort. Tijdens examens is het niet toegestaan om zonder begeleiding van uw instructeur het veld te betreden.

24. Kinderen onder de 12 jaar kunnen – om veiligheidsredenen van mens en hond – niet als deelnemende cursist worden ingeschreven voor de socialisatie of basiscursus. Bij oudere kinderen beslist de instructeur of het kind of de ouder met de hond loopt tijdens de cursus.

Voor al het overige gelden natuurlijk de algemene principes van betamelijk gedrag.
Medewerkers van KC Venray e.o. behouden zich het rechtvoor, u eventueel hierop te wijzen.
Bestuurleden zijn aangewezen om in voorkomende gevallen de beleidslijnen van KC Venray e.o. uit te voeren.