Privacy Policy K.C. Venray e.o.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Kynologen Club Venray en omstreken (hierna te noemen K.C. Venray e.o.),
gevestigd aan Sinnesstraat 9, 5808 BR Oirlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.
K.C. Venray e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kcvenray.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
K.C. Venray e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het toezenden van het clubblad
- Het toezenden van betalingsfactuur
- Het toezenden uitnodiging ledenvergaderingen
- Het toezenden van brieven omtrent evenementen
- Het maken van puntenlijsten, diploma’s en certificaten
- Het maken van presentielijsten
- Het maken van catalogussen voor evenementen
- Het verzenden van de ledenlijst naar Raad van Beheer t.b.v. de ledenafdracht

Geautomatiseerde besluitvorming.
K.C. Venray e.o. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
K.C. Venray e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor de boekhouding worden bankgegevens 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden.
K.C. Venray e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. K.C. Venray e.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
K.C. Venray e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door K.C. Venray e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kcvenray.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

K.C. Venray e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
K.C. Venray e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door een email te sturen naar info@kcvenray.nl

Vrijwaring.

Onze instructeurs, welke zich allemaal als vrijwilliger inzetten voor KC Venray e.o., zijn elk cursusblok in het bezit van een presentielijst, waarop de naam en het telefoonnummer van de cursist staan vermeldt. Deze gegevens heeft een instructeur nodig om het overzicht te houden wie er in zijn/haar groep aanwezig/afwezig is. Indien een cursus om welke reden dan ook niet door kan gaan, denk bijvoorbeeld aan onweer, dan is het de taak van de instructeur om zijn/haar cursisten hiervan telefonisch op de hoogte te brengen. Hoewel elke instructeur zorgvuldig en verantwoord met deze gegevens omgaat, willen wij onze instructeurs vrijwaren tegen onverhoopt verlies of diefstal van de presentielijst. Met ingang van 30 september 2020 dient u via het inschrijfformulier akkoord te geven voor de "privacy policy" bij inschrijving voor een cursus. Indien u geen akkoord geeft, kunt u zich ook niet inschrijven voor een cursus. Alleen op deze manier kunnen wij onze instructeurs vrijwaren.

Wij hopen op uw begrip.